Kuchaz to | English to Swati

A Modern Swati language dictionary for young children: 0 to 9 years old. Look up simple Swati language words and translate between Swati - English, today.

ss>en: Swati
Swati: SWATI - ENGLISH
Swati nom
Swati
Swati nom
Swati
Swati phrase
Swati

Swati Word of the Day: Register free

Usage of Swati

 1. Kudla
 2. Kusitfupha
 3. Liso
 4. Ukudla
 5. Babe
 6. Make
 7. Do Good Work In Swati
 8. Ngumngani
 9. Swati Tourist Dictionary
 10. At Home In Swati
 11. Sivalo
 12. Inhlanti
 13. Swati Word Of The Day
 14. Incwadzi

Greetings in Swati:    cha    ngikhona    ngiyabonga    ngiyacolisa    sala kahle    unjani .

Latest:    Bhimbidvwane    Imphala    Ingongoni    Inkhwekhweti    Inyoni    Lesibili    Lesihlanu    Lesine    Lesitsatfu    Lweti    Swati    ami    anti    buhle    candza    ekhasini    emashumi lamabili    iNdlovana    iNdlovu    iblogi    ikhameruni    imbuti    imeli    ingoma    inkhomo    kodvwa    kona    kubhala    kubili    kudla    kufa    kunye    kushintje    kutsenga    kuya    lamuhla    liawa    ligundvwane    likhaya    lilayisi    lishumi nakune    livi    lukhuni    mine    ngiyacolisa    ngobe    ngumngani    nine    nobe    nyoka    sala kahle    sawubona    sinkhwa    sí-lwane    tsine    uMgcibelo    udokotela    umfula    umkhulu    umndeni    umntfwana    umuntfu    umzalwane    uthishela    wena .