fie.nipa,

Swati Months Of The Year

  1. Bhimbidvwane: uMgcibelo. Bhimbidvwane 01, 2011
  2. iNdlovana: Lesitsatfu. iNdlovana 02, 2011
  3. iNdlovu: Lesine. iNdlovu 03, 2011
  4. Mabasa: uMsombuluko. Mabasa 04, 2011
  5. Inkhwekhweti: Lesine. Inkhwekhweti 05, 2011
  6. Inhlaba: uMsombuluko. Inhlaba 06, 2011
  7. Kholwane: Lesine. Kholwane 07, 2011
  8. Ingci: uMsombuluko. Ingci 08, 2011
  9. Inyoni: Lesihlanu. Inyoni 09, 2011
  10. Imphala: uMsombuluko. Imphala 10, 2011
  11. Lweti: Lesihlanu. Lweti 11, 2011
  12. Ingongoni: uMsombuluko. Ingongoni 12, 2011

Get the bilingual children's dictionary to learn more Swati words:

<< Previous | Next >>