Jozi,

Umsebenti Johannesburg

Sincumo

Bantfu beli-langa Johannesburg.

Ngubani?: Bantfu le ya Johannesburg.
Nini?: Lesitsatfu. Bhimbidvwane 01, 2020: lesibili. iNdlovu 31, 2020
Nini?: Stats SA Quarterly Labour Force Survey

Umphumela

32.7% balu-tinyoa longakacashwa.

73% baincwadzia inkapane i
9% baincwadzia indlu i
18% bayenta umsebenti lokunye

According to Stats SA's Quarterly Labour Force Survey for January - March 2020, 32.7% of people in Johannesburg were unemployed. This was up 3% from the Quarterly Report from January - March 2019.
<< Utawubonakala | Lolandzelako >>