kasahorow Sua,

Kweku Ananse

Kweku Ananse ulu-tinyoa ngubani?

Kweku Ananse nobe Anansi ulu-tinyoa bulembu i. Iwekutalwa lake ulu-tinyoa Lesitsatfu. Kulamanye lake ulu-tinyoa Ghana.

Ekuphileni lake.

Kweku Ananse ukuba nako umntfwana kutsatfu. Make lake ulu-tinyoa Asaase Yaa. Babe lake ulu-tinyoa Nyame. Ntikuma ulu-tinyoa lndodzana le ya Kweku Ananse. Yaa ulu-tinyoa mfafi le ya Kweku Ananse.

Umsebenti lake.

Bantfu bekuba nako mafhungo labanyenti ya Ananse.

<< Utawubonakala | Lolandzelako >>