Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).

Sua ulu-tinyoa imeli awucali papila. Sua usidzingoa 3 kwafika ya sikhatsi tenu.

Kucalis lamuhla!

Swati kasahorow

Sichazamagama: Swati -

  • Lelivelile
  • Ledayi
  • Ishile
  • Livi Lamuhla: Nawulungiselela
  • Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi
  • Ngumbonisi
  • Letinyenti Sifundza