Fundz lutsandvo, lilanga onkhe(konkhe).

Sua ulu-tinyoa imeli awucali incwadzi. Sua usidzingoa 3 kwafika ya sikhatsi kwakho.

Cal lamuhla!

Swati kasahorow

Sichazamagama: Swati -

  • Ishile
  • Livi Lamuhla: Nawulungiselela
  • Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi
  • Ngumbonisi
  • Letinyenti Sifundza
  • Umcamelo
  • Lucingo