Fundz lutsandvo, lilanga onkhe(konkhe).

Sua ulu-tinyoa imeli. Sua usidzingoa 3 kwafika ya sikhatsi kwakho.

Cal lamuhla!

Sichazamagama: Swati -

  • Ishile
  • Livi Lamuhla: Sendlalo
  • Livi Lamuhla: Nawulungiselela
  • Kutetfwala
  • Kutfomba
  • Umlingani
  • Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi