Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).

Sua ulu-tinyoa imeli awucali papila. Sua usidzingoa 3 lemibili ya sikhatsi lakho.

Kucalis lamuhla!

Swati kasahorow

Sichazamagama: Swati -

  • Tintwane
  • Ledayi
  • Anyanisi
  • Ishile
  • Livi Lamuhla: Nawulungiselela
  • Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi
  • Ngumbonisi