Kuchaz to | Akan to Swati

A Modern Swati language dictionary for young children: 0 to 9 years old. Look up simple Swati language words and translate between Swati - English, today.

ss>ak: Swati
Swati: SWATI - AKAN
Swati nom
[nom:swati]
Swati nom
[nom:swati]

Swati Word of the Day: Register free

Usage of Swati

 1. Swati Word Of The Day
 2. Inhlanti
 3. Make
 4. At Home In Swati
 5. Learn 500 Words In Swati
 6. Swati Tourist Dictionary
 7. Kudla
 8. Kusitfupha
 9. Liso
 10. Ukudla
 11. Babe
 12. Do Good Work In Swati
 13. Ngumngani
 14. Sivalo
 15. Incwadzi

Greetings in Swati:    cha    ngikhona    ngiyabonga    ngiyacolisa    sala kahle    unjani .

Latest:    Bhimbidvwane    Imphala    Ingongoni    Inkhwekhweti    Inyoni    Lesibili    Lesihlanu    Lesine    Lesitsatfu    Lweti    Swati    ami    anti    bala    bona uzo    buhle    candza    ekhasini    emashumi lamabili    iNdlovana    iNdlovu    iblogi    ikhameruni    imali    imbuti    imeli    incwadzi    indlovu    ingoma    inkhomo    kodvwa    kona    ku-hlabela    ku-lala    kubhala    kubili    kucoca    kudla    kufa    kunye    kushintje    kutsenga    kuya    kw-akha    lamuhla    liawa    ligundvwane    likhaya    lilayisi    lishumi nakune    livi    lukhuni    mine    ngiyacolisa    ngobe    ngumngani    nine    nobe    nyoka    sala kahle    sawubona    sigcini    sinkhwa    sí-lwane    tsine    uMgcibelo    udokotela    uluhlata satjani    umfula    umkhulu    umlomo    umndeni    umntfwana    umuntfu    umzalwane    uthishela    wena .