Kugez tandla kwakho thandazelani li-lang!

Wasifak sichazamagama umdlalo.

_ _ _ ulu-tinyoa livi.

Sichazamagama ubania nako livi.

Swati Sichazamagama -