Kugez tandla lakho na li-lang!

Wasifak sichazamagama ntlangu.

_ _ _ ulu-tinyoa livi.

Sichazamagama ukuba nako livi.

Swati Sichazamagama -

Akwelapheki
Imali/ ibhenini
Indvodza
Swati
a
amanzi
anti
babe
bahlala
bantfu
bhadala
bhanana
bona uzo
bovu
buciko
buhle
bula/ imali
dla
e
ekhasini
emashumi lamabili
gogo
i
iblogi
ikhompuyutha
ikhuyubha
imali
imbali
imbuti
imoto
imvama(imvamisa)
in-tsatjana
incwadzi
indlu
indlulamitsi
indvodza
ingoma
ingongoni
inhlanti
inja
inombolo
intfo
inyama
inyanga
iwati
khuphula
kona uzo
ku-hlabela
kubhala
kubili
kudla
kudlwengula
kufa
kufuna
kugula
kuhle
kulanda
kuma
kune
kunulala
kunye
kuphepha
kuphi
kushintje
kusihlanu
kusikhombisa
kusiphohlongo
kusitfupha
kutsatfu
kutsenga
kw-akha
kw-akha / yinkhulungwane
lapha
leni
li-chibi
li-fu
li-khala
libito(ligama)
liduku
lifasitelo
ligama
ligundvwane
liholo
likati
likhala
likhasimphumela
likhaya
lilanga
lintjwele
liphoyisa
lishumi nakubili
lishumi nakune
lishumi nakunye
lishumi nakutsatfu
lishumi nasihlanu
lishumi nasiphohlongo
lishumi nasitfupha
liso
litafula
livi
lokujwayelekile
lokunye
lomdzala
longakacashwa
lu-bisi
lu-tinyo
lukholo
lukhuni
lusito
lutfo
luvivane
make
makhalekhikhini
manyolo/ I-nja/ lu-ju
mhlope
mukelekile
ncedza
ngekwengcondvo
ngicela uphindze angikeva
ngikhona
ngubani
ngumngani
nine
nini
nonkhe(bonkhe)(sonkhe)
o
onkhe(konkhe)
sandla
sawubona emini
sbhedlela
si-hlahla
sicatfulo
sifkanamtfwalo
sifo
sifundza
sigcini
sihlahla
sihlanu
sincumo
sinkhwa
sisi
siteshu
situlo
sivalo
sivivinyo
sí-lwane
televizhini
tfwebula
u
udokotela
ukhubatekile
ukhulile
uku
uluhlata satjani
umdeni
umfana
umfati
umfula
umgcwembe
umhlaba
umhlengikati
umlente
umlomo
umndeni
umntfwana
umphatsi
umphumela
umsebenti
umuntfu
umusukupala
umzalwane
unjani
uthishela
vani
we/ kw-akha
yakha
yeba(ntjontja)
yebo
yenta
yi
.