Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Swati Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Swati Dictionary

Imali/ ibhenini
Indvodza
Swati
a
amanzi
anti
babe
bahlala
bhanana
bona uzo
bovu
buciko
buhle
bula/ imali
dla
e
ekhasini
emashumi lamabili
gogo
i
iblogi
ikhompuyutha
ikhuyubha
imali
imbali
imbuti
imoto
in-tsatjana
incwadzi
indlu
indlulamitsi
indvodza
ingoma
ingongoni
inhlanti
inja
inyama
inyanga
kona uzo
ku-hlabela
kubhala
kubili
kudla
kufa
kufuna
kulanda
kuma
kune
kunye
kushintje
kusihlanu
kusikhombisa
kusiphohlongo
kusitfupha
kutsatfu
kutsenga
kw-akha
kw-akha / yinkhulungwane
li-chibi
li-fu
li-khala
liduku
lifasitelo
ligama
ligundvwane
likati
likhala
likhaya
lilanga
lintjwele
lishumi nakubili
lishumi nakune
lishumi nakunye
lishumi nakutsatfu
lishumi nasihlanu
lishumi nasiphohlongo
lishumi nasitfupha
liso
litafula
livi
lu-bisi
lu-tinyo
lukholo
lukhuni
luvivane
make
makhalekhikhini
manyolo/ I-nja/ lu-ju
mhlope
mukelekile
ngicela uphindze angikeva
ngikhona
ngubani
ngumngani
nine
o
sandla
sawubona emini
si-hlahla
sicatfulo
sigcini
sihlahla
sihlanu
sinkhwa
sisi
situlo
sivalo
sí-lwane
televizhini
u
udokotela
uku
uluhlata satjani
umdeni
umfana
umfati
umfula
umgcwembe
umhlaba
umlente
umlomo
umndeni
umntfwana
umuntfu
umusukupala
umzalwane
unjani
uthishela
we/ kw-akha
yebo
.