Umntfwana

kufundz

Umntfwana

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: umntfwana /umntfwana/ SUA kasahorow 10: Umnt

Kudla

kufundz

Kudla

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: kudla /kudla/ SUA kasahorow 10: Umntfwana k

Situlo

kufundz

Situlo

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: situlo /situlo/ SUA kasahorow 10: Umntfwana

Televizhini

kufundz

Televizhini

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: televizhini /televizhini/ SUA kasahorow 10:

Umbhede

kufundz

Umbhede

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: umbhede /umbhede/ SUA kasahorow 10: Umntfwan

Tasemahhotela

kufundz

Tasemahhotela

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: tasemahhotela /tasemahhotela/ SUA kasahorow

Luvivane

kufundz

Luvivane

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: luvivane /luvivane/ SUA kasahorow 10: Umntfw

Intfombi

kufundz

Intfombi

Kumenyelwa Lulwimi Onkhe(Konkhe) Swati Livi Ya Lamuhla: intfombi /intfombi/ SUA kasahorow 10: Umntfw