Livi Lamuhla: I-Webhusayithi

kufundz

Livi Lamuhla: I-Webhusayithi

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "i-webhusayithi" in Swati i-webhusayithi Swati nom.1 i-

Livi Lamuhla: Likhasimendi

kufundz

Livi Lamuhla: Likhasimendi

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "likhasimendi" in Swati likhasimendi Swati nom.1 likhas

Letinyenti Sifundza

kufundz

Letinyenti Sifundza

Learn new vocabulary from the Swati Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Livi Lamuhla: Te-Hydrogen

kufundz

Livi Lamuhla: Te-Hydrogen

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "te-hydrogen" in Swati te-hydrogen Swati sci Swati Si

Livi Lamuhla: Tebucwepheshe

kufundz

Livi Lamuhla: Tebucwepheshe

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "tebucwepheshe" in Swati tebucwepheshe Swati sci Swat

Livi Lamuhla: Elab

kufundz

Livi Lamuhla: Elab

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "elab" in Swati elab Swati nom.1 elab lake Indefinite a

Livi Lamuhla: Ngemtselo

kufundz

Livi Lamuhla: Ngemtselo

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "ngemtselo" in Swati ngemtselo Swati nom.1 tsine sibhad

Livi Lamuhla: Uthishela

kufundz

Livi Lamuhla: Uthishela

Kufundz lutsandvo, malanga onkhe(konkhe).: "uthishela" in Swati uthishela Swati nom.1 mine ndilu-t

Sisi

kufundz

Sisi

Add "sisi" in Swati to your vocabulary. sisi Swati nom.1 umntfwana ungumfati ya mtali ami sisi lake